Truslen fra havvandet

Klimaændringerne påvirker havniveauet på to måder.  Opvarmning får havvandet til at udvide sig så rumfanget af vandet i verdenshavene øges.  Det andet bidrag kommer fra afsmeltning af bræer, iskapper og indlandsisen på Grønland og i Antarktisk.  Det betyder at der kommer mere vand i verdenshavene. Begge dele fører til en stigning i havniveau. Klimaforandringerne forventes at få middelvandstanden i havet omkring Danmark til at stige. Det bedste bud for de forskellige scenarier er mellem 0,3 og 0,6 m i dette århundrede.

Det stigende pres fra havvandet vil blandt andet betyde større chance for at grundvandet i kystnære områder vil blive forurenet af saltvandsindtrængning. Problemerne med saltvandsindtrængning skal sammenkædes med en voksende verdensbefolkning og den globale opvarmning, som har medført klimaforandringer og havniveaustigninger. Problemer, der især er aktuelt for et land som Danmark med over syv tusinde kilometers lang lavtliggende kystlinje, men som også er en global udfordring, da størstedelen af jordens befolkning er bosat nær kystlinjerne.

0 replies on “Truslen fra havvandet”